Bestyrelsesmøde 2/3 2012

Dagsorden

Møde hos Nana -flyttet til Malenes lejlighed p. gr. af sygdom 1-Stemmens Dag 2-Generalforsamling Herunder: -indhold til bestyrelsens beretning -Indhold ang. økonomi. -vedtægtsændringsforslag (Malene medbringer udkast) -Fællesspisning 3- internationale forbindelser 4. evt

Referat

Referat af bestyrelsesmøde hos 2.3 kl 13.00-15.00 Deltagere: Lili Winkel, Jeanette Højby, Dorte Hyldstrup, Tina S. Olsen og Malene Bichel. Fraværende med afbud: Nana Fagerberg

1-Stemmens Dag Malene gav statud-billede af planlægningsprocessen. Det nyeste er, at koncerten om aftenen bliver i Rundetårn og ikke i Marmorkirken, som først aftalt. Udvalget efterlyste ideer til en stand om børnestemmer. Jeanette spørger i sit bagland, og ellers var de samme på tale som allerede er på listen Der er budgetteret med at Vokalforeningen bidrager med 2-3000 kr til Stemmens Dag, og vi vil gerne støtte projektet, men målet må være at styrke fundraisingen, så vores bidrag primært går til vor egen stand. Jeanette foreslog at vi evt. kunne bidrage med gavekort. Denne ide holdes åben. Malene udsender vagtplan til standen, som man kan skrive sig på. Lili anbefalede at der blev kommunikeret tydeligere til vagten i Rundetårn, at der var en del mennesker med fripas. Malene tager dette med til udvalget. Tine lovede at tage billeder i løbet af dagen til hjemmeside o.l.

2 Generalforsamling

a. indhold til bestyrelsens beretning. Der blev foreslået flg. punkter: medlemsaftner, Stemmens Dag, medlemsdag, ny hjemmeside, logo. Udlandsforbindelse, nye lokalemuligheder. b. Indhold ang. økonomi: Vi gennemgik regnskabet m. opklarende spørgsmål. Dorte laver budgetudkast så det kan sendes med indkaldelsen 7.3, som Malene udsender c. Vedtægtsændringsforslag. Vi formulerede tre forslag til vedtægtsændinger, -ang. udmeldelse af foreningen, ang. valg af udspecificerede poster til bestyrelsen og i bestryrelsen, -og angående tidsfrist for indsendelse af forslag til dagsordenen på Generalforsamlingen. Disse sendes ud sammen med indkaldelsen. d. Fællesspisning: Dorte, Malene og Nana taler sammen om madarrangement, når vi ved hvor mange tilmeldinger vi har.. Enten spiser vi lige i nabolaget eller henter mad og spiser i lokalet.

3- internationale forbindelser. Nana og Malene er begge blevet opfordret til at lade sig vælge til en plads i den store bestyrelse i EVTA. Nana vil helst ikke, men Malene siger ja. Vi håber hermed at kunne få lidt mere indflydelse på udviklingen af det internationale samarbejde og på at den internationale forening kan betale lidt mere af transportudgifterne til dette samarbejde.

  1. evt Næste møde er efter generalforsamlingen og aftales af de nye bestyrelsesmedlemmer