Vedtægter

Vedtægter for Dansk Vokal Forening

§1 Foreningens navn er Dansk Vokal Forening (DVF).

§2 Foreningens formål er som brancheforening for personer, der beskæftiger sig professionelt med den menneskelige stemme, at oplyse og indsamle information om forskning og udvikling indenfor branchens område, deltage i internationale samarbejder samt at stimulere dialogen og samarbejdet mellem branchens faggrupper. Dette sker gennem afholdelse af faglige møder, kurser, seminarer samt udveksling af erfaringer.

§3 Foreningens medlemmer: Enhver med profession inden for branchen eller relevant tilknytning til denne, for eksempel sangere, sangundervisere, logopæder (talepædagoger), retorikere, øre- næse- halslæger, korledere, skuespillere, speakere, akustikere, foniatere, musikterapeuter, stemmeterapeuter og alle andre, herunder studerende, for hvem stemmebrug spiller en professionel rolle i deres virke.

§4 Indmeldelse i foreningen kan ske ved henvendelse til bestyrelsen, når betingelserne for medlemskabet i henhold til §3 kan opfyldes.

§5 Udmeldelse skal ske med en måneds varsel og stiles skriftligt til bestyrelsen. Eventuelt kontingent-tilgodehavende modregnes ikke.

§6 Foreningens ledelse: Foreningens bestyrelse består af 5 medlemmer valgt på generalforsamlingen repræsenterende branchen så bredt som muligt. Heraf er 3 valgt i lige år for 2 år ad gangen og 2 valgt i ulige år for to år af gangen Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer samt udpeger bestyrelsesmedlemmer eller foreningsmedlemmer til diverse råd og udvalg. Generalforsamlingen vælger såvidt muligt 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år af gangen.

§ 7 Foreningens repræsentation: Formanden og næstformanden, samt i visse tilfælde den øvrige bestyrelse, repræsenterer foreningen udadtil. Formanden afgør sammen med den øvrige bestyrelse alle løbende sager, der ikke henhører under generalforsamlingen, og indkalder til bestyrelsesmøder.

§8 Foreningens administration: Kassereren har ansvaret for foreningens midler og administrerer efter bestyrelsens nærmere retningslinier. Kassereren har ansvaret for, at foreningens midler er til stede.

§9 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og afholdes ordinært en gang årligt med 6 ugers skriftlig varsel og efterfølgende udsendelse af dagsorden, regnskab og budget 2 uger før afholdelsen. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt , eller når mindst 15% af foreningens medlemmer indsender begæring om dette. Vedtægtsændringer afgøres skriftligt og med 2/3 majoritet af de tilstedeværende på generalforsamlingen. Øvrige spørgsmål afgøres ved almindelig stemmeflertal. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være formanden i hænde senest 18 dage før generalforsamlingen.

§10 Foreningens økonomi: Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskab og beretning fra det sidst forløbne regnskabsår skal fremlægges og godkendes på den ordinære generalforsamling.Regnskab og budget udsendes til medlemmerne sammen med indkaldelsen senest 2 uger før generalforsamlingen.

§11 Kontingent fastsættes på den årlige generalforsamling. Kontingentrestancer ud over tre måneder medfører automatisk udmeldelse af foreningen. Indtræden på ny kan kun ske mod at betale restancen samt for fornyet medlemskab. Betalt kontingent giver stemmeret til generalforsamlingen samt ret til at deltage i foreningens aktiviteter.

§12 Foreningens opløsning: Ophævelse af foreningen kan kun finde sted, når mindst 3/4 af samtlige medlemmer ved urafstemning stemmer derfor. Resultatet af afstemningen forelægges til efterretning på en ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes senest 4 uger efter urafstemningens afholdelse. I tilfælde af foreningens ophævelse træffer den ekstraordinære generalforsamling nærmere bestemmelse om anvendelse af foreningens midler. En deling af foreningens midler mellem medlemmerne kan aldrig finde sted.

§13 Etik Foreningen arbejder til enhver tid med åbne beslutningsreferater. Dette gælder såvel generalforsamlingen som bestyrelsen og ethvert midlertidigt eller permanent udvalg-